Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

10/10/2019, 15:05

Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại Điều 6 của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội trong hoạt động thanh tra” được bổ sung thêm Khoản 2 là: “Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do đơn vị được giao chức năng thanh tra thực hiện, ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra, ở địa phương là Phòng Thanh tra - Kiểm tra".

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đối với trưởng đoàn thanh, kiểm tra được sửa đổi, bổ sung là: Trưởng đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Lãnh đạo Vụ Thanh tra kiểm tra hoặc Lãnh đạo Ban thu.

Trưởng đoàn thanh tra của bảo hiểm xã hội tỉnh là Lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Quản lý thu, Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao làm Trưởng đoàn thanh tra và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trưởng đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Trưởng đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ hoặc là Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn kiểm tra."

Quyết định số 1300/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2019

Hoàng Sơn - Minh Quang - Bá Nam

Bình luận