Quy định nhiệm vụ, cơ cấu mới của Bộ Xây dựng

20/07/2017, 16:35

Quy định nhiệm vụ, cơ cấu mới của Bộ Xây dựng - Chính phủ vừa phê duyệt Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, cơ cấu mới. ( Ảnh: TL)

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng, định mức, đơn giá, phương pháp lập và quản lý chi phí trong việc lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị.

Về nhà ở, xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hàng năm và theo từng giai đoạn.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở trên phạm vi toàn quốc, các chương trình, đề án, dự án phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng cụ thể tại các địa bàn trọng điểm và hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Về thị trường bất động sản, xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cơ cấu tổ chức

Bộ Xây dựng có 25 đơn vị gồm: 1-Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; 2- Vụ Vật liệu xây dựng; 3- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; 4- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 5- Vụ Quản lý doanh nghiệp; 6- Vụ Pháp chế; 7- Vụ Hợp tác quốc tế; 8- Vụ Tổ chức cán bộ; 9- Văn phòng; 10- Thanh tra; 11-Cục Kinh tế xây dựng; 12- Cục Quản lý hoạt động xây dựng; 13- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 14- Cục Công tác phía Nam; 15- Cục Phát triển đô thị; 16- Cục Hạ tầng kỹ thuật; 17- Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản; 18- Viện Kinh tế xây dựng; 19- Viện Khoa học công nghệ xây dựng; 20- Viện Kiến trúc quốc gia; 21- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; 22- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; 23- Báo Xây dựng; 24- Tạp chí Xây dựng; 25- Trung tâm Thông tin.

Các đơn vị từ 1 đến  17 nêu trên là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ 18 đến 25 là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Ngọc Châm

Bình luận