Quản lý nội dung thông tin đối ngoại tại các Đài PT-TH địa phương

26/05/2017, 09:03

Quản lý nội dung thông tin đối ngoại tại các Đài PT-TH địa phương - Thông tin đối ngoại ngày càng được các đài PT-TH địa phương ở nước ta chú trọng phát triển, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng để lan tỏa, quảng bá thông tin về địa phương trong xu thế hội nhập.

Hiện tại các tin tức, sự kiện đối ngoại ở báo đài địa phương rất ít, thưa về cường độ, thiếu sự đa dạng

Thách thức trong quản lý nội dung

Hoạt động báo chí đối ngoại có những đặc điểm khá riêng biệt so với hoạt động báo chí nói chung, cả về đối tượng tác động, địa điểm - không gian cho đến phương pháp, cách thức quản lý nội dung. Do đó, việc tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí đối ngoại, việc đào tạo những phóng viên, biên tập viên chuyên trách mảng báo chí đối ngoại cũng đòi hỏi những kỹ năng, quy trình đặc trưng riêng.

Trên thực tế, công tác báo