Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre:                   

Phối hợp và tổ chức thực hiện công tác dân vận

31/05/2017, 22:41

Ngày 22/5/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp số 39-KH/BDVTU-HNB thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp và cán bộ, hội viên, người làm báo trong toàn tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Theo Kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình Hành động số 28-CTr/TU ngày 11/9/2013 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

Tuyên truyền về việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X về công tác dân vận, trong đó chú trọng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với phong trào “Đồng khởi mới”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng độ thị văn minh.

Giám sát, phản biện xã hội,  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,….; phối hợp triển khai đến hội viên, người làm báo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết về phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng.

Đồng thời củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Thanh Nga

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet