Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2020, 08:55

Trải qua 90 mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới.

TTXVN

Bình luận