Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV:

Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

04/11/2016, 10:55

Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới - Ngày 4/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Đăng Khoa

Mở đầu phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo báo cáo, đến ngày 31/12/2015, cả nước có 1.526 xã (chiếm 17,1% tổng số xã) đạt tiêu chí nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã là 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010. Đến nay, đã có 2.061 xã (chiếm 23%) đạt tiêu chí nông thôn mới; 27 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Sau 5 năm thực hiện, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được cải thiện rõ rệt, có mức tăng tích cực so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,4% năm 2011 xuống 8,2% năm 2015 (bình quân giảm 1,84%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% năm 2011 xuống còn dưới 28% năm 2015.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; năng suất, chất lượng và giá cả nhiều loại sản phẩm đã được nâng cao.

Chăn nuôi đã từng bước chuyển dần từ hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại, trang trại.

Ngành thủy sản đã chuyển dịch cơ cấu giữa khai thác với nuôi trồng, tăng tỷ trọng nuôi trồng những sản phẩm chủ lực; tổ chức lại dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp như việc chậm trễ, thiếu đồng bộ trong ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đã ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình, đặc biệt tình trạng nợ đọng xây dựng nhiều xã trong cả nước.

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên, qua giám sát cho thấy vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế, điều kiện của các vùng, miền, địa phương.

Một số xã mặc dù đã được công nhận hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa hoàn thành hoặc không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành…

TH

Bình luận