Nhà báo - PGS,TS. Nguyễn Hồng Vinh với công tác Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật

24/01/2020, 16:55

Nhà báo - PGS,TS. Nguyễn Hồng Vinh với công tác Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật - Văn học nghệ thuật luôn là lĩnh vực rất quan trọng, nhạy cảm và tinh tế nhất của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng Chân Thiện Mỹ của con người, là một trong những nguồn lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người.

Video: Truyền hình Nhân Dân

Bình luận