Video tin tức trên báo điện tử hiện nay

Video tin tức trên báo điện tử hiện nay

14:19 - 03/07/2019

Chúng ta dễ dàng nhận thấy, sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật đã tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng cấp số nhân đối với các sản phẩm video và quá trình tiêu...

Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn

Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn

02:08 - 22/05/2019

Nhà nước của chúng ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội...

Echo - Sự lựa chọn cho báo chí đa nền tảng?

Echo - Sự lựa chọn cho báo chí đa nền tảng?

02:17 - 21/02/2019

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ quan báo chí, tập đoàn truyền thông thế giới ngày càng đầu tư phát hành trên những nền tảng “phi báo chí”, khi doanh thu...