Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước

05/03/2021, 10:14

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển đất nước.

TTXVN

Bình luận