02/01/2020, 15:55

Tấm áo lính đã bện hơi vai mỏng

Vẫn ủ nhịp tim ấm nóng ngày nào

Dù em biết, anh cố tình “ẩn dật”

Nụ cười nay vẫn gợi nỗi xôn xao…

 

Đời như anh, dễ có được bao người?

Em thèm khát đón cái nhìn nhân thế

Mơ nghe giọng khẽ khàng rót mật

Dáng hình anh mãi sưởi ấm đêm dài!...

 

Cuối đông - 2019

 

                                                               Song Nguyễn

Tặng CBB Thành Nam

Bình luận