Maritime Bank từ không chia cổ tức tới tỷ lệ 5% năm 2018

25/05/2018, 09:45

Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017; chia cổ tức với tỷ lệ 5% so với việc không chia cổ tức của năm trước đó.

Maritime Bank chia cổ tức tỷ lệ 5% năm 2018

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Theo báo cáo, năm nay, Maritime Bank đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 115.581 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2017. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn mục tiêu đạt 73.770 tỷ đồng, tăng 15%. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 48.044 tỷ đồng, tăng 13%.

Cùng với đó, Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 18%.

Ngân hàng Maritime Bank đặt kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ chỉ 5% cho cổ đông cho năm 2018.

Trong khi trước đó vào năm 2017, Maritime Bank không chia cổ tức.

Tại đại hội cổ đông sắp tới, Maritime Bank dự tính thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Thời gian thực hiện niêm yết của Maritime Bank dự kiến vào quý I/2019.

Hoàng Hoa

Bình luận