Bàn về lý thuyết truyền thông thuyết phục

Bàn về lý thuyết truyền thông thuyết phục

Hệ thống lý thuyết truyền thông thuyết phục đã được rất nhiều học giả trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn của hoạt động báo chí và truyền thông. Tuy nhiên, ở...