Khó nói

08/02/2019, 14:29


Anh say má em hồng
Tim rung môi em thắm
Khó nói điều anh muốn
Đành ngắm đào Nhật Tân!...

NHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận