Kho bạc nhà nước sáp nhập 43 phòng giao dịch các tỉnh

08/06/2018, 15:23

Kho bạc nhà nước sáp nhập 43 phòng giao dịch các tỉnh - Mới đây, ông Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước đã có thông báo về việc sáp nhập 43 phòng giao dịch kho bạc nhà nước tại các tỉnh.

Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước Tạ Anh Tuấn. Ảnh: TL

Ông Tạ Anh Tuấn cho biết, thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 04 nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở đó, Kho bạc nhà nước đã có văn bản gửi các Kho bạc nhà nước tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) đề nghị các chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị Kho bạc nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tổ chức sáp nhập 43 phòng giao dịch, trong thời gian tới Kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là về quy trình thu, chi NSNN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,… để từ đó, một mặt cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với Kho bạc nhà nước; mặt khác, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống Kho bạc nhà nước theo đúng định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, việc sắp xếp lại các phòng giao dịch Kho bạc nhà nước là phù hợp với Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước đến năm 2020; đồng thời, phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Ngoài ra, việc triển khai một loạt các đề án, dự án cải cách của hệ thống Kho bạc nhà nước trong thời gian qua cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hệ thống Kho bạc nhà nước trong quá trình triển khai.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc sáp nhập 43 phòng giao dịch cũng có một số tác động, ảnh hưởng nhất định đối với Kho bạc nhà nước. Cụ thể, do việc thay đổi này liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, nên có thể có nơi, có lúc có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định.

Tuy nhiên, đây là những thách thức không lớn. Đồng thời, cùng với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống Kho bạc nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và chính quyền các cấp, hệ thống Kho bạc nhà nước chắc chắn sẽ thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại 43 phòng giao dịch Kho bạc nhà nước.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc nhà nước đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và đã cắt giảm được 122 phòng tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, giảm trên 1900 tổ tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.

TH

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng