Khánh Hòa: Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

29/09/2019, 09:30

Khánh Hòa: Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Khánh Hòa ngày càng được chú trọng, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người lao động ở khu vực nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng lao động, phục vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Mô hình trồng cây ăn trái tại Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Bình

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có tổng số 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 04 Trường Cao đẳng; 12 Trường Trung cấp; 05 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 02 cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng và 27 doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên đều tham gia đào tạo và thực hiện các chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó có lao động nông thôn.

Các ngành, địa phương ưu tiên ký hợp đồng đào tạo nghề với cơ sở đào tạo có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, làng nghề trong việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm hoặc doanh nghiệp trực tiếp đào tạo để tuyển dụng lao động vào làm việc; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn; ưu tiên phát triển những ngành nghề mới, nhất là nghề phục vụ thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã giúp giải quyết được việc làm phù hợp cho nhiều đối tượng lao động nông thôn ở các địa phươn. Qua đào tạo nghề giúp lao động nông thôn có thêm những kiến thức mới về hội nhập kinh tế, kiến thức về khởi nghiệp, về cách ứng xử với môi trường (sử dụng công nghệ sạch, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường) vì mục tiêu phát triển bền vững.

Các cơ sở dạy nghề không chỉ thuần túy dạy nghề mà còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm “đầu ra” sản phẩm hoặc tiếp nhận lao động sau khi học nghề, từ đó, giúp lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững, đảm bảo công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đến nay, số lượng xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo” theo Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 là: Năm 2016: 54/94 xã; năm 2017 và 2018: 80/94 xã.

Những khó khăn trong công tác đào tạo nghề

Trên thực tế, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Trình độ lao động nông thôn còn thấp, chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề chưa đồng đều; việc tìm giáo viên dạy nghề phù hợp điều kiện cụ thể với từng địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Sự phối hợp của cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm còn hạn chế, nên một số học viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm. Còn nhiều lao động nông thôn không muốn học nghề mặc dù đã được tuyên truyền tư vấn (do còn có tâm lý tham gia lao động phổ thông có thu nhập ngay không phải tốn nhiều thời gian đi học nghề); một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn, nhất là ở các khu công nghiệp (may công nghiệp, chế biến thủy sản,...) nhưng điều kiện lao động với cường độ cao không quen với tập quán của lao động nông thôn, đặc biệt là lao động đồng bào dân tộc thiểu số nên sau khi được tuyển dụng, người lao động không gắn bó với doanh nghiệp.

Ngoài ra, ngân sách tỉnh, địa phương bố trí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo các ngành, nghề đào tạo cho lao động nông thôn còn hạn chế (do Khánh Hòa là một trong các tỉnh/thành của cả nước tự cân đối ngân sách để thực hiện) nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác đào tạo nghề.

Mô hình trang trại lợn tại Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Bình

Đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề, học nghề

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới, Tỉnh đã xác định một số giải pháp chủ yếu như sau: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về đào tạo nghề, học nghề đối với lao động nông thôn, nhất là vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người học nghề; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gắn kết với doanh nghiệp. Ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề trên địa bàn các xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, chưa đạt tiêu chí trong chuẩn xây dựng nông thôn mới về tỷ lệ đào tạo nghề.

Trong đó, tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đề xuất bổ sung ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động; đào tạo nghề theo các mô hình đã thí điểm có hiệu quả; đào tạo nghề tại doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, thôn, bản, xã gắn đào tạo với liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới; không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học,...

Ngoài ra, Tỉnh cũng đã đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tại các huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Thanh Bình - Nguyễn Hoàng

Bình luận