Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành BHXH Việt Nam

02/11/2020, 14:00

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành BHXH Việt Nam - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QÐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ có 45% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và 95% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT)...

Ảnh minh họa.

Ðể tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1320 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngành BHXH Việt Nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

Ðể đạt được những mục tiêu nêu trên, BHXH Việt Nam đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Nghị quyết số 01/NQ-CP hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp... Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, bảo đảm giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BH thất nghiệp.

Ðể phát triển đối tượng tham gia, ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ...

BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QÐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu ngành phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH Việt Nam; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong ngành...

Trên cơ sở những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và đánh giá định kỳ việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Nam Trà - Đặng Hiếu - Minh Quang

Bình luận