Bộ Tài chính:

Họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 32

29/05/2019, 20:15

Họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 32 - Ngày 29/5, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh TTXVN

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các nội dung phù hợp tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 Thủ tướng Chính phủ về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; khắc phục những tồn tại, hạn chế, chồng chéo trong các quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg (như trùng lắp nguồn kinh phí chi thường xuyên cho cùng một nội dung; một danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN nhưng lại có hai khái niệm khác nhau và tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng khác nhau...).

Nghị định 32/2019/NĐ-CP gồm: 5 Chương và 30 Điều, quy định những nội dung chung về pham vi, đối tượng áp dụng của Nghị định; nguồn kinh phí thực hiện; danh mục sản phẩm, dịch vụ công; phương thức thực hiện (giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu); thẩm quyền quyết định phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; phương pháp và thẩm quyền quyết định giá, đơn giá, mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công... 

Nghị định cũng quy định Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn về chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích và chi phí tiền lương, tiền công trong đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp được hợp đồng đặt hàng, đấu thầu hoặc được giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định. 

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PV

Bình luận