Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác thu BHXH, BHYT

22/08/2019, 14:45

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác thu BHXH, BHYT - Sáng 21/8, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác thu BHXH, BHYT.

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác thu BHXH, BHYT

Theo báo cáo, tính đến 31/7/2019, cả nước có trên 14,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 97.483 người so với tháng 12/2018. Thông qua dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang, BHXH các địa phương đã đôn đốc đối với 12.354 đơn vị, trong đó đã có 2.712 đơn vị với 17.144 lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước cũng đã vận động được 424.209 người tham gia BHXH tự nguyện…

Đánh giá về kết quả công tác thu 7 tháng đầu năm, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho rằng, kết quả trên là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đối tượng thời gian qua vẫn chưa cao, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, khi trong 5 tháng cuối năm phải phát triển hơn 700.000 người tham gia.

Vì vậy, theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, hội nghị lần này nhằm đánh giá khách quan về hai văn bản của Ban Thu được Tổng Giám đốc phê duyệt. Trong đó có văn bản số 3045 nhằm rà soát, điều tra, phát triển đối tượng qua các DN có quyết toán thuế; văn bản số 3046 nhằm hướng dẫn thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường, đại lý thu. Mục tiêu của 2 văn bản này là để công khai, minh bạch và giảm bớt công việc của một số vị trí công việc của Ngành, nhất là việc cấp mã số, lập danh sách, đối chiếu rà soát, tiếp xúc với DN.

“Hiện nay, việc rà soát mã số sổ và đôn đốc các đối tượng định kỳ phải đóng còn chậm và nhiều khi không được rõ ràng. Các đại lý ở cấp xã, phường và các hội hoạt động chưa được chuyên nghiệp, nên cần phải xây dựng một đại lý chuyên nghiệp để quản lý các đại lý khác”- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ rõ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng, thời gian qua, toàn Ngành đã làm tốt công tác phát triển đối tượng, trong đó có những địa phương mới chỉ trong 6 tháng đầu năm nhưng đã có nhiều cách làm hay, giúp phát triển được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện. Để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Ngành phải đặt quyết tâm cao, đổi mới tư duy, chủ động, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019.

“Chúng ta đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương một cách hữu hiệu nhất. Những đơn vị chưa làm tốt thì phải lắng nghe kinh nghiệm từ những đơn vị làm tốt. Tôi hy vọng sẽ cán mốc 800.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu Thuế”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nói.

Tại Hội nghị, Ban Thu đã phổ biến đến các đại biểu những văn bản vừa mới được ban hành về thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu; hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trung tâm CNTT hướng dẫn lập danh sách thông qua dữ liệu kết nối thông tin giữa BHXH Việt Nam với Bộ Tư pháp về cập nhật thông tin trẻ em dưới 06 tuổi và báo giảm với người đã mất...; Vụ Pháp chế hướng dẫn báo cáo kết quả điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo về những tồn tại, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT trong 04 tháng cuối năm 2019.  

Hướng dẫn cụ thể về các nội dung trong hai văn bản mới được ban hành, Theo Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam Dương Văn Hào, văn bản thứ nhất về hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Văn bản quy định rõ quy trình phân loại, rà soát đơn vị sử dụng lao động, điều tra đôn đốc thu BHXH, BHYT... từ dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang. Trong đó đáng chú ý, BHXH các địa phương sẽ phối hợp với Bưu điện thực hiện việc này. Khi thực hiện tốt các quy trình khai thác dữ liệu cơ quan Thuế, chúng ta sẽ có bức tranh tổng thể về thực trạng, tồn tại đề xuất lãnh đạo Ngành, với Chính phủ chỉ đạo huy động nguồn lực cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương đề ra có giải pháp cùng Ngành BHXH thực hiện tốt việc phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Văn bản này phân định rõ ràng nhiệm vụ của Ngành BHXH và Ngành Bưu điện để đánh giá cụ thể từng việc cụ thể.

Đối với văn bản thứ hai thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự động qua nhà trường và đại lý thu. Điểm khác cơ bản là có sự tham gia Ngành Bưu điện là đầu mối vừa là đại lý thu, vừa là nơi tiếp nhận toàn bộ danh sách người tham gia, trả thủ lao cho các Đại lý thu BHXH, BHYT. Theo đó, các Đại lý thu, nhà trường trước 16 giờ hằng ngày, nộp hồ sơ và số tiền thu của người tham gia cho điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận thù lao từ điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận biên lai thu tiền và số tiền thu với Bưu điện cấp xã; nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho ngươi tham gia... thay vì như trước đây các Đại lý thu BHXH, BHYT giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Với những chỉ đạo quyết liệt của  BHXH Việt Nam đối với BHXH các tỉnh, thành phố trong 8 tháng năm 2019, đến nay công tác thu, phát triển đối tượng BHXH đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề và khó khăn.

Do vậy, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị,  ngay sau hội nghị, trên cơ sở 02 văn bản mới vừa ban hành, các đơn vị có liên quan trực thuộc BHXH Việt Nam tham mưu Lãnh đạo Ngành để tiến hành tổ chức thực hiện ký kết phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo đúng quy định xong trước ngày 30/8. Trong quá trình triển khai, Ban Thu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, Bưu điện thực hiện rà soát, phát triển đối tượng, thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo đúng quy định; Ban Thu và các đơn vị có liên quan cử cán bộ xuống địa phương hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thực hiện tốt việc phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam nhanh chóng xây dựng quy trình điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tập trung khai thác số người tham gia BHXH bắt buộc, nhất là thông qua rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế… tâp trung nguồn lực tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt tập trung thanh tra các đơn vị chưa tham gia BHXH bắt buộc, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động; tập trung thực hiện thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ lớn, đơn vị có biểu hiện nợ đọng; phối hợp với cơ quan Bưu điện tiếp tục tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự rà soát, đôn đốc, thẩm định tất cả các kết quả đạt được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, đặc biệt tuyên truyền trực tiếp tới từng người dân.../.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện BHXH các địa phương đều cho rằng, hai văn bản của Ban Thu sẽ giúp các địa phương phát triển đối tượng đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời khẳng định, sẽ yêu cầu phía Bưu điện cần có những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao; cũng như sớm thiết lập phần mềm theo dõi quá trình phát triển đối tượng…

Cũng tại hội nghị, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” tới toàn thể CCVC và NLĐ trong Ngành; thời gian thi đua từ 1/9/2019 đến hết 31/12/2019.

Nam Nguyễn - Minh Quang - Phú Hưng

Bình luận