Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

20/11/2020, 09:10

Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5418/UBND-TKBT về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; 5 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy giai đoạn 2020-2025, căn cứ yêu cầu thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành các nghị quyết, chỉ thị.

Đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định, chỉ thị... theo từng lĩnh vực để thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, khâu đột phá, khâu yếu, việc khó của thành phố.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo tham mưu, đề xuất của các đơn vị về các nhiệm vụ, giải pháp, các nội dung công việc cụ thể trình UBND thành phố trước ngày 10/12/2020; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cập nhật vào kế hoạch chung của UBND thành phố.

Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Trong đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, kèm theo phụ lục các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Dự thảo kế hoạch trình UBND thành phố trước ngày 25/12/2020.

Về việc tham mưu triển khai thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố dự thảo các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII để xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua.

Dự thảo từng chương trình công tác lớn của Thành ủy trình Ban Cán sự đảng UBND thành phố trước ngày 30/1/2021.

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động của Thành ủy trong phạm vi của cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức học tập trong cán bộ chủ chốt; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tất cả phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để nắm được và thực hiện ngay.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, chương trình hành động, chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp để vận dụng, cụ thể hóa, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Anh Tuấn

Bình luận