Hà Nội phấn đấu 40% người lao động tham gia BHXH năm 2021

29/08/2018, 12:14

Hà Nội phấn đấu 40% người lao động tham gia BHXH năm 2021 - Giai đoạn đến năm 2021, Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1%.

Hà Nội phấn đấu 40% người lao động tham gia BHXH năm 2021

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên. Tiếp đó, giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH…

Hà Nội đặt ra các giải pháp chủ yếu như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH. Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH. Cùng với đó, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng kế hoạch, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của TP để triển khai đồng bộ Nghị quyết số 28-NQ/TW.

TH

Bình luận