Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả

12/10/2020, 06:00

Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả - Việc gắn công tác Đảng với việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã giúp Đảng ủy Tổng công ty vừa giữ vững vai trò lãnh đạo, vừa giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.

Sau hơn 2 năm cổ phần hóa, tái cơ cấu triệt để (từ tháng 6-2018), các mặt hoạt động của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) được duy trì ổn định, thu nhập bình quân tăng, giúp người lao động phấn khởi, yên tâm làm việc.

Đặc biệt, tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế đều có sự tăng trưởng so với thời điểm trước cổ phần hóa. Trong đó, hơn 800 đảng viên thuộc Ðảng bộ Tổng công ty Hapro là những hạt nhân quan trọng giúp doanh nghiệp giữ được sự ổn định và phát triển.

Đảng ủy Tổng công ty vừa giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, vừa cùng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của Hapro, tổ chức Đảng tại Tổng công ty cũng đã từng bước được cơ cấu theo hướng tinh gọn, đổi mới phương thức hoạt động gắn với thực tiễn của đơn vị.

Qua đó, Đảng ủy Tổng công ty vừa giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, vừa cùng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Hapro Vũ Thanh Sơn, từ những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng công ty Hapro tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong loại hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước.

Đảng ủy Tổng công ty cũng đặt mục tiêu tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên. Trong đó, sẽ đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty và các chi, đảng bộ cơ sở, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từ đó tập trung nguồn lực nâng cao kim ngạch xuất khẩu trong toàn Tổng công ty, đưa thương hiệu xuất khẩu Hapro trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu tại khu vực.

Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đã đề ra các định hướng chiến lược và các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho chương trình dài hạn.

Từ đó, tạo tiền đề để Hapro tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả và có sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Đồng thời, tận dụng những thời cơ, vận hội mới để phát triển Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP trở thành doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh; tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.

Một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên;

Đổi mới công tác sinh hoạt Đảng trong mô hình mới; phấn đấu 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 150 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên;

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, dự kiến đến năm 2025, tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 250 tỷ đồng; sử dụng 6.000 lao động trực tiếp và tạo việc làm cho 100.000 lao động gián tiếp.

Nguồn HMNO
 

Bình luận