88,80% đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Chương trình giám sát năm 2018

12/06/2017, 09:56

88,80% đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Chương trình giám sát năm 2018 - Với 436/439 đại biểu tham gia biểu quyết (đạt 88,80%), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

80,88% đại biểu tham gia biểu quyết nhấn nút thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2016. Ảnh: Trung tâm báo chí-VPQH

Sáng 12/6 tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sau khi Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 cho biết, theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó. 

Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. 

Ngay sau đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Với 439 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,41% tổng số đại biểu, kết quả biểu quyết như sau: 436 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,80%; 2 đại biểu không tán thành (0,41%); 1 đại biểu không biểu quyết (0,20%).

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Theo đó, Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 quy định:

Thứ nhất, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ hai, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. 

Xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật...

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội./.

TH

Bình luận