Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biểu tượng ý chí, khát vọng Việt Nam

15/05/2020, 06:22

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biểu tượng ý chí, khát vọng Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người hiện thân của ý chí và sức mạnh dân tộc Việt Nam. Người trở thành biểu tượng lớn của đất nước, con người Việt Nam. 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu tượng của ý chí

Xuyên suốt con người vĩ đại Hồ Chí Minh là ý chí của một người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với ý chí sắt đa, Người trải qua biết bao khó khăn từ những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước và cả trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ý chí Hồ Chí Minh, ý chí người cộng sản Việt Nam là ngọn lửa bất diệt trở thành biểu tượng cao đẹp của con người và dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí, tinh thần Việt Nam

Người trai chí lớn ấy đã làm nên một hành trình giải phóng dân tộc từ gông cùm nô lệ đến mùa Thu độc lập, tự do; mùa Xuân của thống nhất non sông và hôm nay xây dựng một Việt Nam độc lập, hòa bình, thịnh vượng.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến bao nỗi đắng cay, khổ cực của nhân dân và nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh yêu nước, chống thực dân Pháp lần lượt thất bại, cách mạng Việt Nam rơi vào bế tắc như "không có đường ra", người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã nung nấu quyết tâm tìm một con đường mới để cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. 

Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Người quyết định sang nước Pháp, hướng về các nước phương Tây. Người sang phương Tây, đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên mà thể hiện sự tinh tế, sâu sắc, ý chí và nghị lực của một vĩ nhân đầu thế kỷ 20. Bởi Người muốn tìm hiểu cho rõ những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Bác ái"; và "... sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta".

Người ra đi mang nỗi đau của người nô lệ bị mất nước. Người đã bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục, 28 nước. Từ những nơi trung tâm văn minh nhất thế giới tới những nơi bần cùng, đau khổ nhất của nhân loại.

Trực tiếp cảm nhận và hòa mình vào của sống của những người cùng khổ trong xã hội tư bản, Người hiểu đằng sau những khái niệm tự do, bình đẳng, bác ái, công lý, nhân quyền của chủ nghĩa thực dân đế quốc là nỗi đau khổ của nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột. Vì thế, Người đã đi đến kết luận: "Ở đâu chủ nghĩa thực dân của tàn ác, ở đâu các dân tộc thuộc địa cũng đau khổ". Thương nước, thương dân đã hun đúc thành tư tưởng và lòng ham muốn của Người. Người đã từng tha thiết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Hòa mình vào phong trào công nhân, phong trào xã hội ở Pháp và các quốc gia phương Tây khác, tích cực tham gia Quốc tế cộng sản; Người đã tham gia sáng lập Ðảng cộng sản Pháp và sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa nhằm cổ vũ, đoàn kết, hướng dẫn nhân dân các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng.

Từ thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú ấy, khi được nghiên cứu bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lê-nin dưới ánh sáng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường duy nhất đúng để cứu nước và giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ðến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người trở thành tấm gương sáng ngời về sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, về những đóng góp to lớn cho tình đoàn kết giữa nhân dân các nước, giữa giai cấp vô sản ở chính quốc và các dân tộc thuộc địa, giữa các nước xã hội chủ nghĩa và giữa các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta lên tầm cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh vô tận của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Người đã chỉ ra thời cơ lớn cho dân tộc Việt Nam với ý chí mãnh liệt: "dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập", động viên toàn dân ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến, làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời về ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam kết tinh truyền thống đoàn kết đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đúc kết nhiều bài học quý báu, trong đó phát huy đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình của ý chí. Trong suốt 30 năm bôn ba nước ngoài và những năm tháng lãnh đạo cách mạng sau này, trải qua biết bao gian khó thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta bài học quý giá về lòng yêu nước, thương dân, về ý chí và nghị lực kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách, về tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc.

Khát vọng Việt Nam

Hồ Chí Minh đã tiếp luồng sinh khí, truyền ý chí, quyết tâm không gì lay chuyển nổi về thống nhất đất nước tới toàn dân Việt Nam yêu nước. Người đã thành công trong việc biến quyết tâm, ý chí thống nhất đất nước ấy, giải tỏa khát vọng ấy bằng hành động quật khởi của cả một dân tộc. Hồ Chí Minh đã huy động được toàn bộ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động văn hóa truyền thống hàng ngàn năm kết hợp với sức mạnh nội tại của những năm khói lửa chống Mỹ, cứu nước; Cuốn được cả sức mạnh thời đại vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho khát vọng Việt Nam vững mạnh, hùng cường

Phát biểu mới đây trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng Nhân dân. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang biểu tượng của khát vọng Việt Nam, mà theo tổ chức UNESCO đánh giá theo chức năng của một tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa thế giới: Người đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả và khát vọng lớn lao của nhân loại tiến bộ là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh đã có sự đóng góp quan trọng về nhiều lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. Người là hiện thân cho khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Hơn nửa thế kỷ Người đã đi xa nhưng tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiến cùng khát vọng hùng cường. 

Nam Giao

Bình luận