Chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ, tầm nhìn

27/04/2020, 16:45

Chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ, tầm nhìn - Sau khi các cơ quan báo chí, truyền thông đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị công tác cán bộ toàn quốc ngày 23/4/2020 vừa qua, Tạp chí Người Làm Báo nhận được một số ý kiến bình luận ban đầu hoan nghênh bài của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Hồng Vinh!

Hội nghị công tác cán bộ toàn quốc tổ chức ngày 23/4/2020

ư luận xã hội đặc biệt quan tâm và hoan nghênh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, tập trung đề cập công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa được diễn ra tại Hà Nội ngày 23/4 vừa qua.

hật ra, nhìn lại hệ thống và tổng quát, những vấn đề lớn về công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã có nhiều Chỉ thị, Quy định, đặc biệt từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề cập công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có mấy bài phát biểu quan trọng, phân tích cụ thể, sâu sắc những quan điểm chỉ đạo có tầm chiến lược trong các văn bản đó về công tác cán bộ - vấn đề “then chốt của then chốt”.

Từ thực tiễn 35 năm tiến hành công tác đổi mới và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ, nhất là từ tình hình triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay; từ yêu cầu tình hình trong nước và quốc tế hiện tại, bài phát biểu lần này đã gợi mở sâu thêm cách nhìn nhận mới, cụ thể hóa thêm những nội hàm của những tiêu chí khi xây dựng một Ban Chấp hành Trung ương cũng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới này. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác… Nói tóm lại là phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc (“chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”). Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức có tài, đủ tiêu chuẩn” Như vậy, một lần nữa, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ đức – tài, nhưng trên cơ sở phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cụ thể nhằm vừa không bỏ sót người có đức – tài, vừa không để lọt vào Ban Chấp hành những người có 6 biểu hiện vi phạm những nguyên tắc cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, có một điểm rất quan trọng trong bài phát biểu này là, có không dưới 10 lần, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề cập yếu tố bản lĩnh chính trị của một cán bộ cả ở góc độ xây chống trong công tác lựa chọn, quy hoạch, đề bạt, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Bản lĩnh chính trị, trước hết thể hiện ở sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích quốc gia – dân tộc. Đó là sự nắm bắt nhanh nhạy và phản ánh trung thực với Đảng về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đó là việc dũng cảm bày tỏ chính kiến của mình khi bàn về đường lối hoặc các chủ trương cụ thể, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đó là tinh thần tiên phong, dám chịu trách nhiệm khi chỉ đạo triển khai công tác ở lĩnh vực được Đảng phân công phụ trách. Đó là ý thức tôn trọng và cầu thị, lắng nghe ý kiến của cấp dưới (dù có ý kiến nói ngược hoặc phê phán mình), nhưng sau đó biết lựa chọn, cân nhắc, tiếp thu để hoàn thiện chủ trương và cách thức chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác…

Tóm lại, những vấn đề nêu trên cũng là sự biểu hiện cụ thể của phẩm chất đạo đức, của đức - tài; và ở góc độ xem xét, đề cử cán bộ, cũng là căn cứ để đánh giá trí tuệ, tầm nhìn của người được lựa chọn, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII này.

hiết nghĩ, nếu thống nhất nhận thức đúng những vấn đề về công tác nhân sự nêu trên, mỗi tổ chức đảng ở ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… sẽ thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của người đứng đầu Đảng, Nhà nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc vừa qua./.

Tháng 4/2020

H.V

Bình luận