Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 3 Bộ

30/11/2017, 15:03

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 3 Bộ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ thể, theo Quyết định 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 7 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; 3- Viện Khoa học Khí thượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 4- Viện Khoa học tài nguyên nước; 5- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 6- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; 7- Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

2 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Theo Quyết định 1901/QĐ-TTg, có 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: 1- Trung tâm Internet Việt Nam; 2- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; 3- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; 4- Viện Công nghiệp Phần mềm và nội dung số Việt Nam; 5- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; 6- Trường Cao đẳng Công nghiệp In; 7- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

PV

Bình luận