Báo chí và BHXH Việt Nam: Chung tay vì sự phồn vinh của đất nước

10/08/2018, 06:22

Báo chí và BHXH Việt Nam: Chung tay vì sự phồn vinh của đất nước - Sáu tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, các cơ quan báo chí triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả rất quan trọng.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ảnh: TL

Nhân dịp hội thảo “Báo chí đồng hành cùng BHXH tỉnh Khánh Hòa vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới” tổ chức ngày 10/8, tại Khánh Hòa, phóng viên Tạp chí Người Làm Báo có cuộc phỏng vấn ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018?

PTGĐ Đào Việt Ánh: Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chủ động, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực công tác của Ngành; có thể tóm tắt trên một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Một là, thu tăng, nợ giảm, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục mở rộng: đến hết tháng 6/2018, cả nước có trên 14 triệu người tham gia BHXH, tăng 0,3 triệu người so với cuối năm 2017. Có 11,8 triệu người tham gia BHTN, đạt 91,7% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 81,45 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 86,9% dân số, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-CP của Chính phủ, vượt 1,7% so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thu đạt 45,71% kế hoạch năm; trong đó 55/63 tỉnh, thành phố hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ thu. Tổng số nợ BHXH bằng 3,4% số phải thu, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước.

Hai là, giải quyết chính sách, chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Toàn Ngành đã chi giải quyết chế độ là gần 148 nghìn tỷ đồng; trong đó: giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 59.890 người; trợ cấp một lần cho 403.539 người; chế độ ốm đau cho 3.549.054 lượt người; chế độ thai sản cho 888.098 lượt người; chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 182.860 lượt người; trợ cấp thất nghiệp cho 317.158 người hưởng; hỗ trợ học nghề cho 4.930 người; khám, chữa bệnh BHYT cho khoảng 84,9 triệu lượt người. Toàn quốc có 13,9 triệu người được cấp sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4%; có 78,4 triệu người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đạt tỷ lệ 98,6%.

Ba là, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt và có kết quả cụ thể. Ngành đã quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Tập trung chỉ đạo rà soát, đơn giản biểu mẫu, hoàn thiện quy trình trong tất cả lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng thụ. Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam đã cắt giảm số thủ tục hành chính của Ngành từ 32 xuống 28 thủ tục; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày...

Nhiều thủ tục hành chính đã được BHXH Việt Nam hiện đại hóa giúp giảm thiểu đáng kể thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TL

Bốn là, với mục tiêu “Xây dựng Ngành hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN”, BHXH Việt Nam hết sức quan tâm việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin quản lý của Ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý đóng, hưởng và tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Ngành BHXH đã kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với khoảng 13.000 cơ sở y tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ khám chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT. Có trên 90% số đơn vị đã thực hiện giao dịch nộp hồ sơ điện tử.

Năm 2017, BHXH Việt Nam được ghi nhận và xếp thứ 2/20 trong số các Bộ, Ngành về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 18 bậc so với năm 2016. Hiện tại, ứng dụng công nghệ thông tin đã bao phủ hầu hết các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Ngành BHXH, như giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý văn bản... đã rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả này đã được ghi nhận tại Báo cáo Đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam do Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin & Truyền thông) và Hội Truyền thông số Việt Nam công bố ngày 5/7/2018: BHXH Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng CNTT để phát triển Chính phủ điện tử của khối các cơ quan thuộc Chính phủ.

Báo chí - Truyền thông an sinh xã hội cùng BHXH Việt Nam. Ảnh: TL

PV: Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ông có thể cho biết một số giải pháp chủ yếu mà Ngành BHXH đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2018?

PTGĐ Đào Việt Ánh: Trên cơ sở kết quả đạt được, Ngành sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, xây dựng và thực hiện có kết quả Chương trình hành động Ngành BHXH trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; trong đó tập trung đề xuất hoàn thiện chính sách, chế độ và đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia, nhất là nhóm tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông theo định hướng tại các Nghị quyết của Đảng về an sinh xã hội, BHXH, BHYT; công tác truyền thông cần chú trọng đến các hình thức có tính tương tác cao (như đối thoại, hội thảo...) và tập trung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng cụ thể, quan tâm đến nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị có nợ đọng BHXH, BHYT; bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm. Đồng thời, thực hiện đánh giá việc triển khai các quy định mới có hiệu lực trong năm 2018 để kịp thời xử lý những khó khăn, tồn tại, vướng mắc.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các nghiệp vụ của Ngành, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, Ngành liên quan để giảm thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2018, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng cường công tác giám định BHYT điện tử và thí điểm thẻ BHYT điện tử.

Thứ năm, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đòi hỏi ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Hiện nay, các bưu điện đã có dịch vụ thu BHXH, BHYT tự nguyện. Ảnh: TL

PV: 6 tháng đầu năm 2018, đánh dấu sự phối hợp chủ động tích cực của BHXH Việt Nam với các cơ quan báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Ngành. Ông có đánh giá gì về sự phối hợp này?

PTGĐ Đào Việt Ánh: Trước hết phải nói rằng, kết quả đạt được của Ngành BHXH trong thời gian qua là có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan truyền thông báo chí. Lĩnh vực BHXH, BHYT nói riêng, an sinh xã hội nói chung ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và cơ quan thông tấn báo chí.

Trong thời gian tới, cơ quan BHXH các cấp sẽ chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí; bên cạnh việc cung cấp thông tin về chính sách, chế độ mới, cần thông tin đầy đủ cả kết quả và hạn chế để nhân dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính sách.

Đối với cơ quan thông tấn báo chí, tôi mong muốn thông tin nhiều hơn về chính sách, chế độ để người dân hiểu được tính nhân văn sâu sắc và chủ động tham gia; phản ánh nhiều hơn về kết quả, điển hình tốt để người dân tin tưởng và đồng hành cùng chính sách. Đồng thời, tôi cũng mong muốn, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như các vụ việc tiêu cực, các thủ đoạn gian lận, trục lợi BHXH, BHYT để toàn xã hội lên án cũng như qua đó giúp Ngành BHXH hoàn thiện các chính sách, biện pháp để công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và toàn xã hội.

Tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người. Ảnh: TL

PV: Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 trong đó quy định rõ các tội danh gian lận BHXH, BHYT. Thời gian tới, Ngành BHXH sẽ có những nội dung tuyên truyền như thế nào để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách này?

PTGĐ Đào Việt Ánh: Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018, với nhiều điểm mới rất quan trọng. Lần đầu tiên quy định hình sự đối với các hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như trước đây.

Ngay từ cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về những nội dung liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015; các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; các quy định về xử lý hình sự và mức xử phạt đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền. Các quy định hình sự đối với hành vi trốn đóng, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN sẽ được lồng ghép tuyên truyền trong tất cả hoạt động của Ngành như: các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người lao động; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT; các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT; các buổi thông tin báo chí định kỳ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, Ngành BHXH Việt Nam đã và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, cũng như sự đồng hành đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

PV (thực hiện)

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng