Nhà báo Thép Mới: Tài hoa và chất thép (Bài 2)

Nhà báo Thép Mới: Tài hoa và chất thép (Bài 2)

Trong các tác phẩm của Thép Mới, nhân vật người chiến sỹ giải phóng chiếm vị trí trên hết và hình ảnh đẹp nhất. Đó là những người chiến sỹ từ nhân dân mà ra, trưởng thành...