Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén

19/06/2019, 14:08

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng.

TTXVN

Bình luận