Bạn bè quốc tế nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

26/01/2021, 14:48

Bạn bè quốc tế nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình lãnh đạo thực tế với những thành công to lớn về độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước cũng như tạo vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

TH

Bình luận